P06-Chalk

Q15-Greystone-

Q12-Pebblestone

P07-Alabaster

V15-Ash

V10-Ebony-

V07-Pewter

Q16-Tobacco-

P10-Granite-